Publicaties SRVO

Op deze pagina vind je de publicaties en het onderzoek van SRVO, evenals publicaties en onderzoek waar SRVO bij betrokken is.

 • Kwantitatieve Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2020-2021
  (Kohnstamm Instituut en Oberon i.o.v. SRVO en VO-academie, 1 februari 2022)

  Nagenoeg alle schoolleiders en bestuurders ondernamen activiteiten die in het teken stonden van hun professionele ontwikkeling en ze zijn over het algemeen tevreden over de ruimte die zij hiervoor vanuit hun leidinggevende krijgen. Maar ook dit jaar bleek corona invloed te hebben op de professionalisering en kreeg meer dan de helft van de starters geen gedegen inwerkprogramma. Lees meer in het volledige onderzoeksrapport.
   

 • Jaarverslag 2020
  Het jaarverslag van SRVO over 2020 is hier te lezen.
   
 • Kwalitatieve Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders in het vo 2020
  (Kohnstamm Instituut en Oberon i.o.v. SRVO en VO-academie, 28 januari 2021)
  Jaarlijks onderzoekt het Schoolleidersregister VO (SRVO) samen met de VO-academie op welke manier schoolleiders en bestuurders werken aan hun professionele ontwikkeling en welke ontwikkelbehoeften er leven. Dit jaar zijn er in kwalitatieve focusgroepen met schoolleiders en bestuurders verdiepende inzichten opgehaald. Hierbij is ingezoomd op twee thema’s, namelijk de impact van de coronacrisis op de professionalisering en opvolging van afspraken rondom de professionele ontwikkeling.
   
 • Beroepsstandaard schoolleiders VO, versie 2021
  (SRVO, 25 januari 2021)
   
 • Infographic Schoolleiderschap in internationaal perspectief
  (SRVO, 29 juni 2020) Deze infographic behandelt het thema schoolleiderschap in crisissituaties, incl. kwaliteiten van schoolleiders (gebaseerd op onderzoek) en het thema datagebruik op scholen (vergelijking tussen landen, tips en aandachtspunten).
   
 • Infographic Schoolleiders: aan de slag met professionele ontwikkeling
  (SRVO, 16 maart 2020) Deze infographic geeft een overzicht van vormen van professionalisering en de effecten van professionele ontwikkeling door schoolleiders. Daarnaast legt het de werking van de opleidingscatalogus uit.
   
 • Jaarverslag 2019
  Het jaarverslag van SRVO over 2019 is hier te lezen.
   
 • Kwantitatieve Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders 2018-2019
  De meeste schoolleiders en bestuurders volgden in 2019 een of meerdere professionaliseringsactiviteiten. Daardoor kunnen ze hun functie beter uitoefenen. Wel maken ze nog te weinig afspraken over hun prestaties, te behalen doelen en loopbaanontwikkeling. Dat zijn een aantal belangrijke uitkomsten van het monitoronderzoek dat het Kohnstamm Instituut eind 2019 uitvoerde, in opdracht van SRVO en de VO-academie.

  Fact sheets van de monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders 2018-2019 zijn hier te vinden.
   
 • Rapport Netwerken van en voor schoolleiders
  (SRVO, 26 september 2019) Schoolleiders gebruiken in de praktijk vaak netwerken voor hun professionele ontwikkeling. In dit rapport komt onder meer de definiëring, vormen, voorwaarden en inzichten rond leernetwerken voor schoolleiders aan bod. Het rapport heeft als basis gediend voor de ontwikkelde infographic Professioneel ontwikkelen via netwerken.
   
 • Infographic Professioneel ontwikkelen via netwerken
  (SRVO, 26 oktober 2019) Deze infographic geeft een overzicht van (het gebruik van) leernetwerken voor schoolleiders. De infographic gaat onder andere in op de voordelen van een leernetwerk en de randvoorwaarden voor een goed netwerk. Daarnaast geeft de infographic een overzicht van bestaande netwerken. De infographic is gebaseerd op het rapport ‘Netwerken van en voor schoolleiders’ (SRVO) en het katern ‘Samen leren in netwerken-Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders’ (in opdracht van de VO-Academie van de VO-raad).
   
 • Overzicht netwerken schoolleiders
  (SRVO, 26 september 2019) Op de website van SRVO vind je een overzicht van formele en informele netwerken, verschillende onderwijsconcepten en profielscholen die Nederland rijk is.
   
 • Infographic 'Schoolleiders in het voortgezet onderwijs'
  (SRVO, 9 april 2019) Deze infographic geeft een overzicht van de beroepsgroep en diversiteit van de functies die schoolleiders uitoefenen. Daarnaast gaat de infographic in op de rolomschrijvingen, taken en competenties van schoolleiders, en hoe die van school tot school variëren.
   
 • Onderzoek 'Professionalisering en positionering team- en afdelingsleiders vo'
  (Oberon, 9 november 2018) Dit onderzoek beschrijft hoe de professionalisering en de positionering van team- en afdelingsleiders in het vo versterkt kan worden. Door middel van een literatuurstudie en secundaire analyses op eerdere onderzoeksdata zijn bestaande inzichten bij elkaar gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat team- en afdelingsleiders vier actielijnen zien om hun positie en professionalisering te versterken. Per actielijn presenteren de auteurs eerst de conclusies en daarna mogelijke bouwstenen voor gewenste acties.
   
 • Onderzoek 'Pilot reflectiegesprekken schoolleiders'
  (CAOP/SRVO, 15 augustus 2018) Het SRVO heeft een pilot reflectiegesprekken onder schoolleiders uitgevoerd, om te komen tot een roulerend peer review systeem waarin schoolleiders hun eigen feedback organiseren. In de pilot zijn met behulp van 17 schoolleiders drie reflectiemethoden getest. Appreciative inquiry en Waardecreatie lijken beide geschikte methoden waarmee schoolleiders redelijk zelfstandig aan de slag kunnen. Dynamisch reflecteren is ook een waardevolle methode gebleken, maar is meer afhankelijk van een procesbegeleider.
   
 • Onderzoek ‘Schoolleider in kaart'
  (CAOP/SRVO, 1 april 2018) Dit is een onderzoek naar de kenmerken van schoolleiders in het voortgezet onderwijs, hun taken en verantwoordelijkheden en professionele ontwikkeling. Het onderzoek beantwoord vragen zoals: Hoeveel schoolleiders werken in het voortgezet onderwijs? Welke verantwoordelijkheden hebben zij en welke competenties zijn hierbij van belang? Welke uitdagingen zien schoolleiders op de beroepsgroep afkomen en wat is er voor nodig om met deze uitdagingen om te gaan?
   
 • Onderzoek en begeleidingstraject ‘Herregistratie en Certificering’
  (ResearchNed, IVA Onderwijs, 15 juli 2017) Dit onderzoek vergelijkt beroepsregisters in binnen- en buitenland. Samengevat zijn er in Nederland zes type beroepsregisters te onderscheiden. In veel registers ligt sterk de nadruk op de toetredingseisen, dat wil zeggen de eerste registratie of certificatie. Criteria voor herregistratie zijn ofwel afwezig of soms juist strenger dan de criteria voor eerste registratie. Doorgaans beoordeelt een uit de beroepsgroep samengestelde registercommissie de individuele portfolio’s, meestal is tegen een besluit van de registercommissie beroep of bezwaar mogelijk.
   
 • Onderzoek 'De Invloed van Reflecteren op Zelfcompassie bij Studenten in de Lerarenopleiding'
  (Hogeschool Utrecht, 15 augustus 2018) Bij het opleiden en reflecteren van leraren dient naast denken ook aandacht besteed te worden aan voelen, als leidraad voor het handelen. Negatieve gevoelens en gedachten bij -aanstaande- leraren kunnen zorgen voor stress en bewust constructief handelen blokkeren. Door stil te staan bij negatieve gevoelens en gedachten, kan zelfcompassie, oftewel het begripvol en aardig kunnen zijn naar zichzelf, toenemen. Geconcludeerd wordt dat het speels, fysiek, en interactief reflecteren op gevoelens en gedachten bijdraagt aan zelfcompassie bij studenten aan de lerarenopleiding.
   
 • Onderzoek over leraren (en de professionele ruimte) door Onderwijsraad. 'Ruim baan voor leraren'
  (Onderwijsraad, 7 november 2018) De Onderwijsraad introduceert een nieuwe kijk op het lerarenberoep met ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur. Het adviseert een generieke basisopleiding voor alle leraren, met een clustering van bevoegdheden en één of meer specialisaties. Ook in dit nieuwe perspectief is vakkennis cruciaal. Op de werkplek dient structureel de nadruk te liggen op professionalisering. De raad is van mening dat dit nieuwe perspectief vier positieve effecten heeft: Leraren krijgen meer mogelijkheden om in een andere onderwijssector of in een ander vak les te geven; Het vak van leraar wordt aantrekkelijker; Meer perspectief voor kwaliteitsverbetering en innovatie; Het biedt beginnende leraren meer kansen om er een succesvolle loopbaan van te maken.
   
 • Beroepsstandaard schoolleiders VO, versie 2014
  (VO-Academie, 27 november 2014) Het vak van schoolleider is complex en veeleisend. Daarom zijn er richtlijnen nodig over wat schoolleiders moeten kennen, kunnen en doen. De Beroepsstandaard schoolleiders VO is de basis voor het schoolleiderschap, een vertrekpunt voor schoolleidersopleidingen en het kompas om richting te geven aan professionalisering. De Beroepsstandaard beschrijft vijf competenties: Een gezamenlijke visie en richting creëren; Een coherente organisatie voor het primaire proces realiseren; Samenwerking, leren en onderzoek bevorderen; Strategisch omgaan met de omgeving; en Analyseren en probleem oplossen.
   
 • Kennisbasis 'Kern van het vak'
  (SRVO, 15 maart 2016) De Kennisbasis een handige tool voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Het is een aanvulling op de Beroepsstandaard en kan gebruikt worden om gestructureerd aan de eigen ontwikkeling te werken. Centraal staan de zeven professionaliseringsthema’s van het SRVO : Persoonlijk leiderschap; Kwaliteitsontwikkeling; Inrichten van het (toekomstig) onderwijs; Verbinding met de omgeving; Regie en strategie; Leiding geven aan verandering; en Diversiteit.
   
 • Infographic 'Financiële middelen voor de professionalisering van schoolleiders'
  (SRVO, 12 oktober 2018) Deze infographic toont de financiële ruimte voor de professionalisering van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. De infographic geeft inzicht in de tijd, ruimte en budget die schoolleiders kunnen benutten ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast wordt per aspect beschreven waar rekening mee gehouden kan worden, wat betreft de tijd, ruimte en het budget.