Publicatiemonitor: Inrichten van het (toekomstig) onderwijs

De inrichting van het onderwijs vraagt om sturing op lange termijn. Door je bijvoorbeeld te buigen over moderne leermiddelen, keuzeruimte voor leerlingen, de samenhang tussen vakken, metacognitieve vaardigheden en de rol van toetsing kun je vorm geven aan een eigentijds leerklimaat, waarin leerlingen zich kunnen voorbereiden op de banen van morgen. Deze publicaties bieden inzichten voor de inrichting van het (toekomstig) onderwijs.

 • (NIEUW) The Digital Divide in Online Education
  Universiteit van Amsterdam - 17 augustus 2020 - Wereldwijd waren kinderen van laagopgeleide of migrantenouders aan het begin van de corona-uitbraak minder goed voorbereid op online afstandsonderwijs dan hun klasgenoten. Zij waren digitaal minder vaardig, waardoor zij waarschijnlijk niet maximaal van afstandsonderwijs konden profiteren. Met name jongens uit deze groep trokken aan het kortste eind. Op basis van de International Computer and Information Literacy Study-gegevens over 7 landen (ICILS 2018) en TALIS 2018 werd beoordeeld in hoeverre leerlingen en scholen voorbereid waren op online onderwijs voordat de pandemie uitbrak. Zij stuitten op zorgwekkende verschillen tussen scholen binnen hetzelfde land. Als het gaat om ICT-gebruik in de les waren de verschillen tussen scholen in Nederland groter dan in andere landen. Alleen in Zweden weken de scholen meer van elkaar af ten aanzien van de voorbereiding op digitale lessen.
   
 • (NIEUW) Commercialisation and privatization in/of education in the context of Covid-19
  University of Edinburgh, University of Queensland - 20 juli 2020 - Wereldwijd hebben technologiebedrijven de coronacrisis aangegrepen om innovatie in het onderwijs aan te moedigen, schrijven Ben Williamson (University of Edinburgh) en Anna Hogan (University of Queensland) in dit onderzoek. Ze lobbyen actief bij regeringen voor lange termijn-hervormingen, zodat hybride onderwijs steeds meer de norm wordt en ze meer in het publieke onderwijsstelsel ingebed raken. De techbedrijven worden daarbij gesteund door organisaties als Unesco, OESO en de Wereldbank, schrijven de auteurs.
   
 • (NIEUW) Onderwijstijd: meer of minder?
  CAOP, Universiteit Tilburg, MOOZ  - 1 juni 2020 - Dit is een internationaal vergelijkend onderzoek naar de urennorm en onderwijstijd in het primair onderwijs, in opdracht van het ministerie van OCW. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van literatuuranalyse, beschikbare nationale en internationale databestanden, en verdiepende interviews in de landen Canada (Ontario), Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Noorwegen, Vlaanderen en Zweden. Nederlandse leerlingen krijgen in vergelijking met leerlingen in andere landen relatief veel uren onderwijs. Maar wat bepalend is voor de onderwijsuitkomsten is niet de hoeveelheid onderwijstijd maar wat er met die tijd wordt gedaan.
   
 • Vooruitzien voor jonge generaties
  Onderwijsraad - 9 juni 2020 - De Onderwijsraad heeft op vraag van de Minister advies uitgebracht over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs te ondervangen zijn op langere termijn. De raad schetst in dit advies - gericht op alle onderwijssectoren - een benadering en prioritering voor een andere manier van beleid voeren. De hoge mate van onzekerheid in de komende periode vraagt een open en lerende manier van beleid voeren. Uitgangspunten zijn investeren in onderwijs loont, koesteren van elan en bevorderen van leren brengt onderwijs verder, en als laatste de school en universiteit hebben een sociale functie. Eén van de strategische vraagstukken is investeren in leraren en schoolleiders, voor de inzetbaarheid op korte en op lange termijn en voor het voorkomen van (verdere) tekorten.
   
 • Advies over ondervangen gevolgen Coronacrisis  
  Onderwijsraad - 16 april 2020 - De Onderwijsraad heeft een aantal adviezen uitgebracht aan het kabinet over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het funderend onderwijs kunnen worden ondervangen. De focus dient hierbij volgens de raad te liggen op de opvang van leerlingen in onveilige situaties, de voorbereiding op de herstart van scholen, het inlopen van achterstanden en het delen van informatie en ervaringen via een centraal informatie- en ondersteuningspunt. Schoolbesturen en gemeenten moeten er volgens de raad voor zorgen dat zij elk kind in beeld krijgen.
   
 • Digitaliseringsagenda Primair en Voortgezet onderwijs
  Ministerie van OCW  - 22 maart 2019 - De komende jaren zal digitalisering het leren nog verder transformeren door steeds beter in te spelen op hoe verschillende leerlingen leren. Digitalisering biedt daarmee kansen voor verbetering van het onderwijs zelf en vraagt tegelijkertijd dat het onderwijs aan de digitale geletterdheid van leerlingen werkt. Vanwege de werkdruk en het lerarentekort is in het onderwijs grote behoefte aan tijd en ruimte. Doordachte digitalisering kan helpen bij het creëren van deze ruimte. In deze digitaliseringsagenda staan de speerpunten, ambities en activiteiten voor digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs. De agenda is een initiatief van de ministeries van OCW en EZK, de PO-Raad, de VO-raad en Kennisnet.
   
 • Gamification in digitale oefenprogramma’s
  Universiteit Utrecht, ICLON, Universiteit Leiden, Oberon - 1 maart 2020 - Leerlingen hebben voldoende oefening nodig. Om leerlingen te verleiden vaker te oefenen worden digitale oefenprogramma’s met spelelementen (gamification) ingezet. Er is al het een en ander in de literatuur bekend over gamification en wat dit oplevert in termen van motivatie en leerprestaties van leerlingen.  Beloningssystemen en competitie worden veruit het meest toegepast in de digitale oefenprogramma’s en vaak tegelijk. Uitdagingen, feedback en op eigen niveau werken worden ook regelmatig toegepast. Er zijn indicaties voor positieve effecten van gamification op leerprestatie. Dit komt mogelijk vooral door het competitie-element.
   
 • Waarden Wegen
  Kennisnet - 20 januari 2020 - Digitale technologie maakt onderwijs in veel opzichten aantrekkelijker, makkelijker en efficiënter. Maar scholen zouden bewust moeten nadenken over de ethische kant wanneer ze keuzes maken voor digitalisering in het onderwijs. Want hoe meer we digitalisering instrumenteel voor het onderwijs laten werken – zonder oog voor ethiek – des te groter is de kans dat er op een ander niveau een prijs moet worden betaald. Kennisnet adviseert op alle niveaus in de school aandacht te besteden aan een ethisch perspectief: van bestuurder en schoolleider tot leraar.
   
 • Populariteit van schoolvakken
  Qompas – 1 december 2019 - Dit is een onderzoek naar de favoriete schoolvakken van 170.000 havisten en vwo’ers. De interesse van scholieren voor hun schoolvakken blijkt de afgelopen acht jaar flink afgenomen. Ook hun cijfergemiddelde is nog nooit zo laag geweest als afgelopen schooljaar. Het hardst daalde het gemiddelde van vwo-jongens. Meisjes doen het beter dan jongens. De interesse in de schoolvakken is het meest gedaald bij jongens, vooral bij havo-jongens. Hun interesse daalt drie keer zo hard als die van havo-meisjes. Al zijn havo-meisjes van alle groepen het minst geïnteresseerd in hun schoolvakken. 
   
 • World development report 2019
  Worldbank - 10 december 2018 - Dit jaarrapport van de Wereldbank gaat over de invloed van de technologische ontwikkelingen op arbeid. Als eerste prioriteit zijn aanzienlijke investeringen in menselijk kapitaal nodig: onderwijs. Als werknemers concurrerend willen blijven ten opzichte van machines, moeten ze in staat zijn om bestaande vaardigheden bij te schaven en daar vanaf het begin beter voor worden opgeleid. Om investeringen in menselijk kapitaal te meten heeft de Wereldbank de Human Capital Index ontwikkeld. 
   

 • Onderzoek Werkdrukmiddelen PO
  DUO Onderwijsonderzoek - 2 september 2019 - Om de werkdruk in het primair onderwijs te verlagen, sloten minister Slob en de sociale partners in februari 2018 het Werkdrukakkoord. Vorig schooljaar kwam 237 miljoen euro extra beschikbaar (155 euro per leerling). Uit dit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de PO-Raad blijkt dat de meeste schoolteams in het primair onderwijs hun plannen om de werkdruk op school aan te pakken met succes hebben kunnen uitvoeren. De verlichting van de werkdruk is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van onderwijsondersteuners en vakleerkrachten, zo blijkt uit het onderzoek. Daarnaast zetten schoolteams ook in op ICT om de leraren te ontlasten. Die houden hierdoor weer meer tijd over voor het geven van onderwijs.
   
 • Motivatie om te leren 
  Onderwijsraad - 18 juli 2019 - Voor dit rapport onderzocht de Inspectie van het Onderwijs hoe het onderwijs op vo-scholen bijdraagt aan de motivatie van de leerlingen. Nederlandse leerlingen zijn namelijk minder gemotiveerd om te leren dan leerlingen in veel andere landen, zo bleek eerder uit onderzoek. Uit literatuuronderzoek blijkt dat onderwijs motiverend kan zijn wanneer wordt voldaan aan drie psychologische basisvoorwaarden: verbondenheid (ik hoor erbij), competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf). Scholen hebben meer gereedschappen tot hun beschikking dan soms wordt gedacht. Uit dit onderzoek blijkt dat scholen in staat zijn om de motivatie in de klas te vergroten en het geeft een aantal aangrijpingspunten voor docenten en schoolleiders die bij kunnen dragen aan de motivatie van leerlingen.
   
 • Toekomstgericht onderwijs. Werken aan zelfsturing, creativiteit, kritisch denken en verantwoordelijkheid in het VO
  Kohnstamm Instituut - 30 juli 2019 - Om leerlingen voor te bereiden op functioneren in de 21e eeuw, besteden steeds meer scholen aandacht aan ‘toekomstgerichte’ onderwijsdoelen als persoonsvorming, maatschappelijk bewustzijn, creativiteit, kritisch denken, zelfsturing en samenwerken. Scholen met een vernieuwend onderwijsconcept lopen hierbij voorop. Tien scholen voor voortgezet onderwijs die werken vanuit een innovatief onderwijsconcept of bezig zijn met het vernieuwen van onderdelen van hun onderwijs, vormden samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut een consortium dat het onderzoeksproject ‘Toekomstgericht onderwijs’ uitvoerde. Dit rapport doet verslag van een serie praktijkonderzoeken, waarin de consortiumscholen strategieën voor het werken aan een aantal ‘toekomstgerichte’ doelen ontwikkelden, uitprobeerden en evalueerden.
   
 • In beeld: Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs
  Achterhoek VO - 8 juli 2019 - De Achterhoek heeft te maken hebben met forse leerlingendaling. Dit onderzoek, in eerste instantie uitgevoerd voor de Achterhoek, toon de fietsafstanden naar school en de mate waarin het onderwijs op een acceptabele reisafstand is gehouden. Daarnaast toont het onderzoek het aantal jongeren in de leeftijd 0 tot 15 jaar. Het aantal jongeren geeft een beeld van de (voor een groot deel) nog te verwachten krimp. Aangezien de onderzoekers op basis van het geprepareerde basismateriaal voor de Achterhoek met een kleine moeite de resultaten voor heel Nederland konden tonen, is het landelijke beeld toegevoegd aan deze publicatie.
   
 • Werkdruk in het Onderwijs
  TNO - 6 juni 2019 - Werk in het onderwijs wordt vaker dan gemiddeld emotioneel zwaar of moeilijk gevonden. Het ministerie van OCW heeft TNO gevraagd een kwantitatief beeld te schetsen van de ontwikkelingen in werkdruk en werkdruk-gerelateerde factoren en op zoek te gaan naar mogelijke verklaringen. De combinatie van hoge taakeisen en lage regelmogelijkheden is in het onderwijs relatief hoog en is de afgelopen jaren ook sneller toegenomen. Burn-outklachten of verzuim komen ook bovengemiddeld vaak voor en stijgen bovendien. In het vo komt ook ongewenst gedrag van derden (leerlingen, ouders) en van collega’s en leidinggevenden vaker voor, schrijft TNO.
   
 • Format werkplan Samen werken aan werkdruk
  APPO - 30 mei 2019 - Het format werkplan helpt om effectief aan de slag te gaan met de aanpak van werkdruk in het funderend onderwijs. Het format biedt een structuur om duidelijke doelstellingen en acties te formuleren en de gewenste resultaten in kaart te brengen. In het format kunnen de werkdrukthema’s van de school worden benoemd, bijvoorbeeld gebaseerd op de 7 domeinen uit de werkdrukscan: leerlingen, taken, persoonseigenschappen, collega’s, leidinggevenden, school/cultuur en privé. Bij elk thema kan het te bereiken doel worden beschreven, wat het gewenste resultaat is, welke activiteiten dat vraagt, wie die activiteiten uitvoert, wanneer het klaar moet zijn en hoe en wanneer geëvalueerd wordt. Uitgangspunt is dat de school een projectgroep heeft om de werkdruk te verminderen.
   
 • Onderwijsvernieuwing met technologie, een  internationale blik
  Kennisnet - 2 april 2019 - In deze publicatie wordt ingezoomd op de keuzes die in het buitenland gemaakt worden rondom onderwijskundige vernieuwing met behulp van ict. Met deze uitgave wil Kennisnet scholen inspireren en op weg helpen. De publicatie brengt in kaart welke (technologische) ontwikkelingen relevant kunnen zijn voor het Nederlandse onderwijs en het bevat ervaringen en visies van onderwijsprofessionals en onderwijsexperts van over de hele wereld. De uitgave is tot stand gekomen door middel van een literatuuronderzoek en het voeren van interviews.
   
 • Effecten werkdrukakkoord PO
  DUO Onderwijsonderzoek & Advies - 15 maart 2019 - Een meerderheid van de basisschoolleerkrachten merkt dat de werkdruk in de klas is afgenomen door investeringen in het onderwijs. Toch is de werkdruk volgens hen nog altijd te hoog. Circa 56 procent van de ongeveer zeshonderd respondenten ondervindt een enigszins lagere werkdruk, terwijl 7 procent vindt dat de werkdruk sterk is verlaagd. 33 procent zegt geen verschil te merken. Ondanks de positieve effecten van de recente onderwijsinvesteringen vinden veel leerkrachten nog steeds dat ze een te hoge werkdruk hebben.
   
 • Stand van educatief Nederland 2019
  Onderwijsraad - 22 februari 2019 - Het onderwijs staat juist nu voor grote uitdagingen. Op de middellange termijn (2025/2030) spelen verschillende ontwikkelingen met een grote impact op het onderwijs. Zo verandert werk ingrijpend als gevolg van technologisering en tekenen zich scherpe scheidslijnen af in de maatschappij. De behoefte aan permanente educatie neemt toe evenals de vraag naar meer gepersonaliseerd onderwijs. De Onderwijsraad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel en pleit voor het op onderdelen aanpassen van het stelsel in het licht van drie knelpunten: 1) Tendensen van sociale segmentering, 2) Druk op toegankelijkheid van en doorstroom binnen het onderwijs, 3) Behoefte aan permanente scholing en vorming.
   
 • Ruim baan voor leraren
  Onderwijsraad - 7 november 2018 - De Onderwijsraad introduceert een nieuwe kijk op het lerarenberoep met ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur. Lerarenopleidingen geven nu afgebakende bevoegdheden voor een specifieke onderwijssector of vak. Daarvoor in de plaats moet een generieke basis komen plus een clustering van bevoegdheden en één of meer specialisaties. De raad benadrukt dat vakkennis ook in dit nieuwe perspectief cruciaal is. Ook komt op de werkplek structureel de nadruk te liggen op professionalisering.
   
 • Ontdek de ruimte. Ruimte in regels in het vo
  Ministerie van OCW - 2018 - Wat mag en wat moet op het gebied van onderwijstijd en onderwijsinhoud? En welke mogelijkheden van inspraak heeft de school? Deze brochure biedt meer informatie over de ruimte in wet- en regelgeving over onderwijstijd, onderwijsinhoud, inspraak en verantwoording binnen het voortgezet onderwijs. Het doel is om op school het gesprek te kunnen voeren over de tijdsbesteding en organisatie van het onderwijs, rekening houdend met de regelruimte. Deze is vaak groter dan gedacht. Naast de brochure is ook de website ontdekderuimte.leraar.nl gelanceerd.
   
 • Ict-gebruik in het onderwijs 2018 
  Kennisnet, KBA Nijmegen - 20 september 2018 - In 2018 vulden ruim 4.000 leraren uit het po, vo en speciaal onderwijs deze vragenlijst in. Ook is de vragenlijst ingevuld door schoolbestuurders en schoolleiders. De resultaten geven inzicht in de actuele stand van zaken van ict-gebruik in het onderwijs. Leraren die ict gevarieerd gebruiken en een breed didactisch repertoire hebben, blijken hun leerlingen beter te motiveren en behalen betere leerprestaties. Ook zijn er voordelen voor de leraar: lessen kunnen dankzij ict efficiënter en leraren hebben beter overzicht op de vorderingen van leerlingen. Opvallend is: het vergroten van het didactisch repertoire van leraren heeft meer impact op het gebruik en de opbrengsten van ict, dan extra investeringen in infrastructuur of ict-beleid.
   
 • Verminderen werkdruk met ICT
  Kennisnet, PO-Raad - 8 juni 2018 - Wat kunnen schoolteams doen om werkdruk te verminderen, eventueel met behulp van ict? Binnen het programma Slimmer leren met ICT (SLICT) hebben Kennisnet en de PO-Raad een praktische verkenning uitgevoerd bij vier basisscholen. Het doel: meer inzicht in de mogelijkheden om werkdruk te verminderen in het po. De vier scholen zoeken met vier verschillende methoden naar oorzaken van en oplossingen voor werkdruk. De resultaten van deze verkenning zijn te vinden in dit rapport. De belangrijkste conclusie is dat schoolteams die werkdruk willen aanpakken eerst met elkaar de knelpunten identificeren en hier overeenstemming over bereiken.