Publicatiemonitor: Diversiteit

De gemiddelde leerling bestaat niet, net zomin als de gemiddelde docent, en de diversiteit in de samenleving neemt alleen maar toe. Dat vraagt om een persoonlijke benadering, met aandacht voor de unieke mogelijkheden en behoeften van elk individu. Door als schoolleider oog te hebben voor de diversiteit onder leerlingen én docenten, kan er van elkaar geleerd worden en kan het beste in elkaar naar boven worden gehaald. Dit thema wil hier aan bijdragen.

 • (NIEUW) Inequality in homeschooling during the Corona crisis in NL
  Universiteit van Amsterdam - 30 april 2020 - Onderwijs op afstand leidt tot een sterke toename van kansenongelijkheid. Dat is de voorlopige conclusie van een onderzoek naar effecten van de coronacrisis op het onderwijs. Aan het onderzoek deden ruim 1.300 ouders mee van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Er kwam naar voren dat ouders graag willen helpen met onderwijs op afstand, maar dat hoger opgeleide ouders daar over het algemeen beter in slagen dan laagopgeleide. Ook de aanwezigheid van een laptop of tablet in huis maakt een verschil in kwaliteit. Er blijkt ook een verschil tussen de verschillende onderwijssectoren. Ouders zien dat er in het vwo meer wordt gedaan met onderwijs op afstand dan in het vmbo.
   
 • Evaluatie passend onderwijs
  Kohnstamm Instituut, Tilburg University, KBA Nijmegen - 27 mei 2020 - De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. In de meeste regio’s zijn er voldoende voorzieningen. Een ander punt dat uit de evaluatie naar voren komt, is dat voor de rijksoverheid de kosten beheersbaar zijn geworden. Uit de evaluatie blijkt ook dat bij leraren en ouders de invoering van passend onderwijs verwachtingen heeft gewekt die na ruim vijf jaar nog niet zijn waargemaakt. Bovendien blijkt het effect van passend onderwijs op leerlingen niet goed vast te stellen. Scholen waarderen de beleidsvrijheid die ze hebben gekregen, maar zeggen wel nog last te hebben van bureaucratie en soms van een te krap budget. Ze ervaren het als lastig om goede afspraken te maken met jeugdhulpverleners.
   
 • Inclusief Onderwijs in Nederland, tijd voor actie!
  Defence for Children, FNO Zorg én Perspectief - 19 augustus 2019 - Na een symposium over inclusief onderwijs bij het ministerie van OCW is deze publicatie verschenen. Hierin staan onder meer 10 stappen om tot inclusief onderwijs te komen. Dat is onderwijs waarin kinderen en jongeren met én zonder chronische aandoening of beperking van alle achtergronden samen kunnen spelen, leren en ontwikkelen. De 10 stappen variëren van het wegnemen van wettelijke beperkingen tot het beïnvloeden van de cultuur in de klas. Doel is een inclusieve samenleving waarin alle leerlingen in reguliere scholen maatwerkonderwijs krijgen en waarin jongeren met een ondersteuningsbehoefte na school ook echt aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer wil dat de regering werk maakt van inclusief onderwijs. Vlak voor het zomerreces heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer een motie hierover aangenomen.
   
 • Differentiatie in de klas: wat werkt? 
  NRO - 5 juli 2019 - Wie onderwijs geeft en rekening wil houden met de verschillen tussen leerlingen, moet differentiëren. Elke school en elke leraar staat voor deze opgave. Er is in het onderwijs veel ervaring opgedaan met differentiatie. Tegelijkertijd is differentiëren een complexe vaardigheid waar veel leraren graag meer over willen weten. Dat blijkt onder andere uit de vragen die leraren stellen over dit onderwerp in de Kennisrotonde. De Kennisrotonde en het NRO hebben daarom deze literatuurstudie gedaan om antwoord te vinden op de vraag: wat werkt er nu echt als een leraar recht wil doen aan de verschillen tussen leerlingen in de klas?
   
 • Kosten voor tweetalig onderwijs in het vo
  Oberon, SEO Economisch Onderzoek - 12 juli 2019 - Alle scholen brengen kosten in rekening bij ouders van leerlingen die tweetalig onderwijs volgen. Deze kosten komen bovenop alle andere schoolkosten die gelden voor het voortgezet onderwijs, zoals de vrijwillige ouderbijdrage. Alle scholen brengen jaarlijks gemiddeld tussen € 200 en € 400 extra kosten in rekening bij ouders voor het volgen van tweetalig onderwijs en dat lijkt voor de meeste ouders geen belemmering te vormen voor deelname. Voor ouders waarvoor dit wel het geval is hebben de meeste scholen een voorziening. Het uitsluiten van leerlingen van deelname bij het niet kunnen betalen van de kosten is bij ruim een derde van alle scholen met tweetalig onderwijs onderdeel van hun beleid, maar komt in de praktijk nauwelijks voor omdat bijna alle ouders de kosten betalen.
   
 • De opbrengsten van internationale mobiliteit voor de professionele ontwikkeling van onderwijsmedewerkers
  Kohnstamm Instituut - 29 mei 2019 - Wat weten we van de opbrengsten van internationale mobiliteit voor de professionele ontwikkeling van onderwijsmedewerkers? Deze vraag stond centraal in dit literatuuronderzoek. Het onderzoek laat onder meer zien dat de ontwikkeling van interculturele competenties bij onderwijsmedewerkers het hoogst scoort, naast het opdoen van nieuwe professionele competenties (bijvoorbeeld in aanraking komen met nieuwe leermethodes en aanpakken). Er zijn relatief weinig betrouwbare gegevens beschikbaar die de impact op de langere termijn kunnen aantonen. Een van de adviezen is zodoende om vragenlijsten (o.a. de participant reports) beter op elkaar af te stemmen, en om kleinschalig kwalitatief onderzoek te doen in de vorm van meerjarige case study’s op instellingsniveau.
   
 • Stand van educatief Nederland 2018
  Onderwijsraad - 14 december 2018 - De differentiatie in het Nederlandse onderwijsstelsel is doorgeschoten, waardoor de segregatie toeneemt. De raad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel met als doel het op onderdelen aan te passen. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen wordt de manier waarop we het onderwijs georganiseerd hebben problematisch: (1) jongeren uit verschillende sociale groepen komen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen in het onderwijs; (2) plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt steeds bepalender voor het eindniveau van jongeren; en (3) permanente educatie heeft geen formele plek in het onderwijsstelsel.
   
 • Education at a Glance 2018
  OESO - 11 september 2018 - Dit jaarlijks rapport analyseert het onderwijs in 43 onderwijsstelsels. Dit jaar is bijzondere aandacht voor Kansenongelijkheid. In internationaal perspectief presteert Nederland gemiddeld op het bieden van gelijke kansen aan leerlingen. Het rapport laat zien dat leerlingen met lager opgeleide ouders in alle fases van de schoolloopbaan minder kansen hebben én dat dit effect stapelt. Dezelfde patronen zijn te zien in deelname aan het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. De overgangen binnen onderwijs vergroten de ongelijkheid, aandacht voor alle overgangen in het onderwijs is van groot belang.
   
 • Banenafspraak in het funderend onderwijs
  Loyalis - 11 juli 2018 - Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met en zonder arbeidsbeperking die het zonder steun in de rug niet redden. Dat is het doel van de Participatiewet die in 2015 in werking trad. Om hieraan bij te dragen is in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëren. Voor de werkgevers in de sector overheid (inclusief onderwijs) gaat het om 25.000 banen per 2023. Het voortgezet onderwijs is in 2023 verantwoordelijk voor 2.640 van deze banen.
   
 • Leren onder werkenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
  Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt - 20 september 2018 -Nederlandse werkgevers zijn veel minder bereid om te investeren in de scholing van werknemers met een tijdelijke aanstelling dan in medewerkers met een vast contract. Terwijl tijdelijke werknemers zélf juist erg gemotiveerd om scholing te volgen. Zij zijn vaker bereid om een cursus te volgen als die aan hen aangeboden wordt dan werknemers die in vaste dienst zijn. Daarbij laten ze zich - in tegenstelling tot hun collega’s in vaste dienst - niet afschrikken door een eigen bijdrage in termen van geld of het in eigen tijd moeten volgen van de scholing.
   
 • Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs
  Nuffic - 30 april 2018 - Dit onderzoek laat zien dat er in het schooljaar 2017-2018 in totaal 119 VO-scholen tweetalig onderwijs (tto) aanbieden in Nederland. In totaal volgen 36.254 leerlingen tweetalig onderwijs, waarvan 27.874 leerlingen op het vwo, 5.208 op de havo en 3.172 op het vmbo. Uit het onderzoek blijkt dat de groei van het aantal leerlingen dat tweetalig onderwijs volgt het sterkst is op het vmbo en de havo.