Privacy

Het Schoolleidersregister VO neemt privacy serieus en verwerkt en gebruikt alle persoonlijke gegevens op een veilige manier. In deze privacyverklaring lees je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Wat is het Schoolleidersregister VO?

Het Schoolleidersregister VO is er op gericht om de kwaliteitsstandaard van de beroepsgroep in stand te houden, met als insteek het faciliteren van en het toezien op de ontwikkeling van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Daarbij verbetert het register het aanzien van de schoolleiders als geheel en als individuen. Het Schoolleidersregister VO gebruikt het register als een platform waarbij schoolleiders bouwstenen kiezen die hen helpen in hun loopbaan. Ook is het een netwerktool en een plek waar schoolleiders elkaar ontmoeten, kennis delen en inspiratie opdoen. De regie over het eigen ontwikkelproces ligt bij de beroepsgroep zelf als individu en als collectief.

1. Waarom verwerkt het Schoolleidersregister VO persoonsgegevens?

Het Schoolleidersregister VO verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Het verwerken van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld nodig zijn om:

 • je te informeren over haar activiteiten,
 • je nieuwsbrieven toe te zenden,
 • je te registreren voor het schooolleidersregister,
 • deel te nemen aan de denktank of andere kenniskringen,
 • je vragen te beantwoorden.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Het Schoolleidersregister VO is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het Schoolleidersregister VO beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Ook is het Schoolleidersregister VO ervoor verantwoordelijk dat dit in overeenstemming met de wet gebeurt.

3. Hoe gaat het Schoolleidersregister VO met persoonsgegevens om?

Het Schoolleidersregister VO hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens en gaat hier op een veilige en zorgvuldige manier mee om. Het Schoolleidersregister VO hanteert daarbij een aantal uitgangspunten:

 • De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke wetgeving.
 • De verwerking van persoonsgegevens heeft een geldige rechtsgrondslag. Verwerkingen van het Schoolleidersregister VO zijn voornamelijk gebaseerd op jouw toestemming, het nakomen van wettelijke verplichtingen of de uitvoering van overeenkomsten.
 • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat noodzakelijk is en alleen voor het specifieke doel waarvoor ze worden verzameld.
 • Het Schoolleidersregister VO is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en informeert betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens. In enkele gevallen informeert het Schoolleidersregister VO de betrokkenen in beginsel niet als je de persoonsgegevens zelf hebt verstrekt en als je al weet welke persoonsgegevens het Schoolleidersregister VO van je heeft.
 • Het Schoolleidersregister VO bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of wettelijk is bepaald. Als persoonsgegevens niet langer noodzakelijk of vereist zijn, worden deze vernietigd.
 • Zonder jouw expliciete toestemming zal het Schoolleidersregister VO jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken.
 • Het Schoolleidersregister VO neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Zo worden persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en zorgt het Schoolleidersregister VO voor passende beveiliging van de persoonsgegevens. Met ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens worden nadere afspraken gemaakt.

4. Welke rechten heb je als betrokkene?

Als het Schoolleidersregister VO persoonsgegevens van je verwerkt, heb je als betrokkene een aantal rechten. Zo kun je het Schoolleidersregister VO verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die van je worden verwerkt, of om rectificatie en aanvulling van je persoonsgegevens als deze niet correct of onvolledig zijn. Verder kun je verzoeken om verwijdering van jouw persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook kun je bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens. Het verzoek of bezwaar kun je doen via info@schoolleiderregistervo.nl.
Als dat nodig is ter bevestiging van je identiteit, kan je worden verzocht een kopie van een geldig identiteitsbewijs te sturen. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, is te vinden op Rijksoverheid.nl. Ook kan je worden verzocht je verzoek te preciseren om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

5. Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via info@schoolleidersregistervo.nl. De FG houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je hebt het recht om bij de Autoriteit een klacht over het Schoolleidersregister VO in te dienen. Dat kan online, of bel 088-1805 250.

6. Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Schoolleidersregister VO (www.schoolleidersregistervo.nl). Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring dan kun je via info@schoolleidersregistervo.nl contact met ons opnemen.