Leestip: Burgerschap en diversiteit

De inspectie van het onderwijs concludeerde dat het onderwijs op scholen niet in strijd is met basiswaarden van democratie. Wel draagt een deel van de scholen onvoldoende op actieve wijze bij aan verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid.
En hoe gelijkwaardig is het voor leerlingen als zij in een stad of op het platteland naar school gaan? Het blijkt dat lerenden uit de stad meer kans hebben op hogere resultaten en dat ze andere keuzes maken wat betreft onderwijs? Bekijk de onderliggende gegevens in dit discussiepaper van het CPB.
In sectoren met tekorten is er voor werkzoekenden vaak wel plek maar dat vraagt aanpassingen in het werk. Hoe kunnen zij met een andere organisatie van het werk toch een bijdrage leveren?
 

Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen
Inspectie van het Onderwijs - 29 februari 2020 - De Inspectie heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen invulling geven aan thema’s waarover verschillend wordt gedacht. Er zijn vrijwel geen situaties aangetroffen die in strijd zijn met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook het lesmateriaal bleek niet in strijd met de basiswaarden. En bij de invulling van het onderwijs handelen scholen binnen wettelijke grenzen. Tegelijkertijd zorgt een deel van de scholen er onvoldoende voor dat de basiswaarden, zoals verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en het afwijzen van discriminatie, actief worden bevorderd.

The urban rural-education gap
Centraal Planbureau (CPB) - 28 april 2020 - In dit onderzoek (op basis van Nederlandse data) verklaart het CPB het succes van steden vanuit het perspectief van het onderwijs: maken kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving, gegeven academische vaardigheden en familieachtergrond, andere keuzes dan kinderen die opgroeien in meer perifere gebieden? De resultaten laten zien dat dit inderdaad het geval is. Kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving hebben, gegeven hun citoscore en familiekenmerken, een hogere kans om zich in te schrijven op het vwo en om een vwo-diploma te behalen. Mogelijke verklaringen zijn verschillen in afstand tot scholen en universiteiten, verschillen in het schoolaanbod en verschillen in arbeidsmarktperspectieven tussen steden en platteland.

Inclusief herontwerp van werk 2.0
UWV - 1 februari 2020 - Er is al geruime tijd een nijpend tekort aan arbeidskrachten in diverse sectoren en er is in toenemende mate een discrepantie tussen de eisen die het werk stelt en de kennis, ervaring en competenties van veel werkzoekenden (en werkenden). Bijscholing en omscholing is voor een deel van de werkenden en werkzoekenden (op termijn) zeker een oplossing. Voor een aanzienlijk deel van de werkenden en de werkzoekenden zal de oplossing echter eerder moeten worden gezocht in aanpassing van het werk. Dat vereist veranderingen in de organisatie van werk en werkcontext.