Leestip: Professionalisering op vier terreinen

Vooruitkijkend naar komend jaar komen strategische vraagstukken weer naar voren, zoals de samenstelling van het team en kwaliteitsontwikkeling. Deze week vier leestips over professionalisering: van het interne toezicht; over internationale projecten van onderwijsmedewerkers en de impact ervan op het professioneel handelen en op de organisatie; over drijfveren van schoolleiders in het po gezien het aankomende tekort van schoolleiders; en als laatste de werking en uitbreiding van samen opleiden in opleidingsscholen.

Gezamenlijke werkagenda kwaliteit en  professionalisering intern toezicht 2020-2021
Ministerie van OCW - 29 januari 2020 - Deze werkagenda bevat de afspraken over het bevorderen van de kwaliteit en professionalisering van het intern toezicht in het voortgezet onderwijs. De werkagenda bevat 10 acties: 1) Bekendheid en naleving wettelijke vereisten, 2) Start-cursus interne toezichthouders, 3) Kwaliteitsonderhoud zittende interne toezichthouders, 4) Start-cursus voorzitters intern toezicht, 5) een Zelfevaluatie, 6) Collegiale visitatie, 7) een bredere benadering van de werkgeversrol, 8) Informatiepositie intern toezicht, 9) voldoende diversiteit, 10) een periodieke governance-tafel.

Professionaliseren over de grens
Erasmus – 14 april 2020 - Deze publicatie beschrijft de impact van Erasmus+ projecten die specifiek zijn gericht op de professionalisering van onderwijsmedewerkers. Er is in het bijzonder gekeken naar de resultaten die dit oplevert voor het professioneel handelen van de onderwijsmedewerkers na terugkomst en de bredere impact daarvan op de organisatie en daarbuiten. In dit kwalitatieve onderzoek zijn een aantal concrete Erasmus+ projecten van vijf verschillende onderwijssectoren onder de loep genomen. In alle gevallen konden concrete duurzame resultaten worden genoemd op de personen, de organisaties en daarbuiten.

In-, door- en uitstroom van schoolleiders
Mooz, Ecorys - 24 april 2020 - Het onderwijs kampt niet alleen met een tekort aan leraren, ook schoolleiders zijn steeds lastiger te vinden. Dit onderzoek brengt de drijfveren van schoolleiders in het po in kaart. De belangrijkste reden om schoolleider te worden is het leidinggeven aan een team. Daarnaast spelen ook de inhoud van het werk, de mate van zelfstandigheid en de extra verantwoordelijkheden een rol. Maar voor zij-instromers is het maatschappelijk belang juist het belangrijkste motief. Kweekvijvertrajecten worden zeer positief beoordeeld, besturen zouden wel meer aandacht kunnen besteden aan het identificeren van talent, zowel in de eigen organisatie als daarbuiten.