Leestip: Samen komen we verder

We hebben ervaren dat samen leren en samen leven essentieel zijn voor ons als mensen. De Onderwijsraad blikt vooruit op het beleid voor de komende periode vol onzekerheid en dynamiek. Eén van de uitgangspunten daarin is dat scholen een sociale functie hebben. En hoe kunnen we netwerken stimuleren om de verspreiding van kennis en innovatie te vergroten. De onderstaande publicaties bieden verdieping op hoe we samen werken, leren en leven inrichten.
 

Vooruitzien voor jonge generaties
Onderwijsraad - 9 juni 2020. De Onderwijsraad heeft op vraag van de Minister advies uitgebracht over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs te ondervangen zijn op langere termijn. De raad schetst in dit advies - gericht op alle onderwijssectoren - een benadering en prioritering voor een andere manier van beleid voeren. De hoge mate van onzekerheid in de komende periode vraagt een open en lerende manier van beleid voeren. Uitgangspunten zijn investeren in onderwijs loont, koesteren van elan en bevorderen van leren brengt onderwijs verder, en als laatste de school en universiteit hebben een sociale functie. Eén van de strategische vraagstukken is investeren in leraren en schoolleiders, voor de inzetbaarheid op korte en op lange termijn en voor het voorkomen van (verdere) tekorten.

Kohnstammlezing 2020 - Samen leven, samen scholen
Amsterdam University Press – 27 maart 2020 - De Kohnstammlezing 2020 is geschreven door Mariëtte Hamer. Met de eerste industriële revolutie en de introductie van de stoommachine werden de traditionele vaardigheden van de ambachtsman veel minder nodig en was kinderarbeid vaak al geschikt voor het fabriekswerk. Ontwikkeling van de beroepsbevolking werd niet nodig geacht, maar gezien als een risico voor de sociale stabiliteit. Tijdens de tweede industriële revolutie werden werkzaamheden complexer en werd er opnieuw waarde gehecht aan vaardigheden van de arbeider, met aandacht voor scholing en ontwikkeling van de arbeidersklasse. Nu, met de derde industriële revolutie, worden de bakens van werk en van scholing opnieuw verzet.

What difference do networks make to teachers’ knowledge?
OECD – 19 februari 2020 - Het artikel onderzoekt de rol van netwerken bij het schalen van kennis en innovatie, aan de hand van literatuuronderzoek en een aantal korte casebeschrijvingen. Door de lens van netwerken laat de analyse zien hoe de mobilisatie, constructie en verspreiding van kennis van centraal belang zijn. Schaalvergroting en verspreiding van kennis en innovatie moet worden behandeld als één ecosysteem, waarin mechanismen die onderzoek en praktische kennis effectief combineren, centraal moeten staan. Verder stelt het artikel een raamwerk voor om de kennisdynamiek in netwerken te bestuderen om beter te begrijpen hoe hun context en kenmerken kunnen bijdragen aan het faciliteren van deze dynamiek.