Leestip: Van logistiek weer meer naar inhoud en inrichting van onderwijs

Nu de scholen weer gedeeltelijk open zijn gegaan, gaat de blik weer verder dan de meetlinten en logistieke protocollen. Welke onderwijsinhoudelijke en inrichtingsvraagstukken staan centraal in deze tijd? Formatief toetsen heeft een versnelling doorgemaakt, lees hieronder resultaten van eerder onderzoek. Hoe kun je als schoolleider sturen op wendbaarheid en kwaliteit van de schoolorganisatie? Verdiep je in het proefschrift over teamgericht organiseren. Ook actueel in deze digitale tijd is de monitor over informatiebeveiliging.
 

Teamgericht organiseren in het onderwijs
Open Universiteit - 6 december 2019 - De inrichting van de organisatiestructuur van scholen heeft tot nu toe erg weinig aandacht gehad, terwijl veel sturingsproblemen in het vo samenhangen met de inrichting van de organisatiestructuur. Dit proefschrift van Benjamin van der Hilst beoogt concrete handvatten te bieden voor een meer professionele inrichting van de organisatiestructuur in het voortgezet onderwijs. Om dit doel te bereiken, zijn de sturingsopgave en de sturingsmogelijkheden van de schoolleider onderzocht. Waarom is deze sturingsopgave ingewikkeld? Welke sturingsmogelijkheden benutten schoolleiders om de sturingsopgave het hoofd te bieden en in welke context doen zij dit?

Formatief toetsen van begripsontwikkeling in ontwerponderwijs
TU Delft, Radboud Universiteit - 1 maart 2020 - Dit onderzoek (januari 2016-juni 2019) is uitgevoerd door de TU Delft en de Radboud Universiteit met elf scholen in het voortgezet onderwijs. Zowel in Delft als in Nijmegen werd een professionele leergemeenschap gevormd tussen onderzoekers en docenten van de betreffende vakken uit verschillende havo/vwo scholen. Deze professionele leergemeenschappen hebben modules en losse lessen voor ontwerponderwijs ontwikkeld waarin veel aandacht is voor authentieke formatieve toetsactiviteiten.

Monitor IBP
Kennisnet, PO-Raad, VO Raad - 12 maart 2020 - In totaal hebben er 3.070 schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren, stafmedewerkers en leraren deelgenomen aan de Monitor informatiebeveiliging en privacy (IBP). Ongeveer de helft hiervan is werkzaam in het basisonderwijs, de andere helft is werkzaam in het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.  Hieruit blijkt: er moet meer aandacht komen voor bewustwording binnen de school. Zo geeft bijna 40 procent van de leraren aan nog onvoldoende bewust gemaakt te worden van IBP. Het bieden van periodieke trainingen kan hierbij helpen. Deze monitor laat ook zien dat privacy van leerlingen en medewerkers meer aandacht krijgt dan informatiebeveiliging.