Leestip: Verstevigd en eenduidig fundament voor het onderwijs

Het onderwijs heeft - juist in deze onzekere tijden - een stevig fundament nodig. McKinsey toont echter aan dat de onderwijsbekostiging weliswaar toereikend is voor de basiskwaliteit maar niet voor hogere ambities van school of maatschappij. Het rapport Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen betoogt dat de overheid haar kerntaak op het gebied van onderwijs de afgelopen tijd niet duidelijk heeft ingevuld, ze moet meer sturen op hoofdlijnen en duidelijke kaders en doelen stellen. Investeringen zijn nodig in de kwaliteit van leraren, schoolleiders en schoolbesturen, ondersteund door beter gebruik van kennis uit de praktijk en wetenschap. Lees hieronder meer over regie en strategie op stelselniveau.

Een verstevigd fundament voor iedereen
McKinsey - 22 april 2020 - Dit rapport concludeert dat de onderwijsbekostiging toereikend is om te voldoen aan de basiskwaliteit, maar ontoereikend voor de onderwijsambities. De uitgaven aan het voortgezet onderwijs zijn in de afgelopen 10 jaar met 2 procent afgenomen, tegelijkertijd zijn de maatschappelijke en politieke verwachtingen wel flink toegenomen. Desondanks lukt het scholen om aan de basiskwaliteit te voldoen, maar om de resultaten in de volle breedte te verhogen en aan de hogere ambities te voldoen zijn specifieke investeringen noodzakelijk. McKinsey adviseert een additionele en structurele investering die kan oplopen tot 1,5 miljard euro per jaar.

Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen
Rijksoverheid - 20 april 2020 - De overheid heeft haar kerntaak op het gebied van onderwijs de afgelopen tijd niet duidelijk ingevuld. In dit rapport over basis- en voortgezet onderwijs overtreffen de voorgestelde investeringen (ruim 10 miljard euro) de geïnventariseerde besparingen (4 miljard). Dit advies van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen houdt nog geen rekening met coronacrisis. Om ervoor te zorgen dat kwalitatief goed onderwijs met kansen voor iedereen ook in de toekomst voor alle kinderen beschikbaar en bereikbaar is, moet de overheid steviger sturen op hoofdlijnen. Dat vraagt vooral investeringen in de kwaliteit van leraren, schoolleiders en schoolbesturen, ondersteund door beter gebruik van kennis uit de praktijk en wetenschap.

Naar een stelsel met toekomst
Regioplan, ECBO, Leeuwendaal - 14 februari 2020 - Eén van de noodzakelijke voorwaarden voor goed onderwijs is dat het wordt verzorgd door voldoende en bekwaam onderwijspersoneel. Dit rapport richt zich op de  knelpunten in het huidige stelsel van lesbevoegdheden voor het vo. De resultaten zijn vertaald in vier scenario’s: 1. geen wijzigingen (huidige bevoegdheidsdomeinen voortgezet onderwijs blijven behouden); 2. afschaffen van bevoegdheidsdomeinen voor het voortgezet onderwijs; 3. inrichten van één bevoegdheidsdomein voor het vo; 4. inrichten van een stelsel met een combinatie van meerdere onderling te combineren bevoegdheidsdomeinen voor het vo, bestaande uit (smallere) pedagogische component en (bredere) vakcomponent.