Leestip: De ontslagbescherming van onderwijzend personeel

SRVO heeft 3 nieuwe publicaties online gezet. Jij als (ingeschreven) schoolleider kan via de Publicatiemonitor publicaties raadplegen over een van de zeven thema’s uit de kennisbasis. Vergroot deze week je kennis met het artikel 'De ontslagbescherming van onderwijzend personeel’. Bekijk via Mijn SRVO ook eens naar het artikel ‘Leerlingendaling - over gevolgen en hoe te handelen’.

De ontslagbescherming van onderwijzend personeel
Tijdschrift voor Ontslagrecht - 30 oktober 2019 - Gedurende lange tijd heeft het onderwijzend personeel in het bijzonder onderwijs een afwijkende ontslagbescherming gekend vergeleken met werknemers in het bedrijfsleven. Tot de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 was personeel in het bijzonder onderwijs uitgezonderd van de toepasselijkheid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA), als gevolg waarvan geen preventieve ontslagtoets van toepassing was. In dit artikel wordt het onderscheid tussen het openbaar en bijzonder onderwijs, de rechtspositionele consequenties hiervan en de Wnra besproken. Vervolgens worden de identiteitsontslagcommissie, cao-ontslagcommissie en de ketenregeling in het bijzonder onderwijs toegelicht. Daarna wordt de rechtsbescherming bij ontslag en de recente jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot de onderwijswerknemer uitgewerkt.

Leerlingendaling - over gevolgen en hoe te handelen
VO Raad - 11 november 2019 - Waar in 2015 nog ongeveer één miljoen kinderen voortgezet onderwijs volgende, zullen dat er in 2030 ongeveer 880.000 zijn, 120.000 kinderen minder. De krimp van het aantal leerlingen in het voorgezet onderwijs zal verder toenemen en vraagt om actief beleid. De VO-raad heeft daarom een compacte informatiegids opgesteld, waarin de belangrijkste aspecten van leerlingendaling worden behandeld. Ook worden een aantal feiten en cijfers genoemd en wordt de krimp visueel in beeld gebracht met een kaart van Nederland. Verder biedt deze informatiegids een opsomming van de maatregelen waarmee schoolbesturen de leerlingendaling het hoofd kunnen bieden.

The Structure of the European Education Systems 2019-2020
Eurydice - 15 oktober 2019 - Dit rapport geeft informatie over de structuur van het reguliere onderwijs in Europese landen van kleuterklas tot tertiair niveau voor het school- en academiejaar 2019/20. Het bevat nationale schematische diagrammen, een handleiding voor het lezen van de diagrammen en een kaart met de belangrijkste organisatiemodellen van lager en lager secundair onderwijs. De informatie is beschikbaar voor 43 Europese onderwijssystemen die betrekking hebben op 38 landen die deelnemen aan het Erasmus+ programma van de EU. Er kunnen drie belangrijke organisatiemodellen van lager onderwijs (ISCED-niveaus 1 en 2) worden geïdentificeerd: Single structure education, Common core curriculum provision, en Differentiated lower secondary education.