Leestip: Verzuimcijfers 2018 voortgezet onderwijs

SRVO heeft 1 nieuwe publicaties online gezet. Jij als Ingeschreven schoolleider kan via de Publicatiemonitor publicaties raadplegen over een van de zeven thema’s uit de kennisbasis. Vergroot deze week je kennis met het artikel ’Verzuimcijfers 2018 voortgezet onderwijs’.

Verzuimcijfers 2018 voortgezet onderwijs
VOION – Het verzuimpercentage van het onderwijspersoneel (OP) is in 2018 ten opzichte van 2017 gestegen van 5,3 procent naar 5,6 procent. In de afgelopen drie jaar is het verzuimpercentage gestegen met 0,7 procentpunt. Bij het onderwijsondersteunend personeel (OOP) steeg het verzuimpercentage met 0,5 procentpunt van 5,5 procent in 2017 naar 6,0 procent in 2018. In de afgelopen vier jaar is het verzuimpercentage gestegen met 0,9 procentpunt. Ook duurt het verzuim langer en is de meldingsfrequentie gestegen. Het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd (het percentage nulverzuim) daalde in 2018 ook. Er is geen eenduidige verklaring te geven voor de stijging van het ziekteverzuim, stellen de auteurs.

Diversiteit in de top, tijd voor versnelling
Sociaal-Economische Raad (SER) – Er zijn nog steeds te weinig vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat aantal groeit wel, maar het gaat te langzaam. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met steviger maatregelen. Onderdeel hiervan is een zogenoemd ‘ingroeiquotum’ voor de RvC’s van beursgenoteerde bedrijven om genderdiversiteit te bevorderen. Alle bijna 5.000 ‘grote’ vennootschappen moeten daarnaast zelf ambitieuze streefcijfers en actieplannen opstellen, waarbij er ruimte moet zijn voor maatwerk en eigenaarschap. Een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (50-50) en van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het bedrijfsleven en in de samenleving moet volgens de SER het nieuwe normaal worden.

Working better with age: ageing and employment policies
OESO - Mensen leven tegenwoordig langer dan ooit tevoren: een zegen voor het individu en een uitdaging voor de samenleving. Als er niets wordt gedaan om bestaande werk- en pensioenpatronen te veranderen, zou het aantal oudere inactieve mensen dat door elke werknemer moet worden ondersteund, tussen 2018 en 2050 met ongeveer 40% kunnen stijgen in het OESO-gebied. Dit zou een rem zetten op de stijgende levensstandaard en een enorme druk uitoefenen op jongere generaties. Deze opgave vraagt om een levensloopbenadering. Dit rapport geeft een synthese van de belangrijkste uitdagingen en beleidsaanbevelingen samen met een aantal internationale best practices om inzetbaarheid, de vraag naar arbeid en op oudere leeftijd werken, te bevorderen.