LEESTIP: Dashboard sectorakkoord VO 2019

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'Regionale Verankering: Sturing geven aan een duurzame relatie met de regio'. En bekijk via het platform de artikelen 'Dashboard sectorakkoord VO 2019' en 'Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid'.

Regionale Verankering: Sturing geven aan een duurzame relatie met de regio
NRO - 29 april 2019 - De transities naar een regionaal kenniscentrum (RKC) zijn te kenmerken als lokale chaotische processen, die moeilijk te plannen zijn. Hoe kun je hier als bestuur grip op krijgen? Hoe kun je iets structureren wat in essentie veelvormig is (de toekomst voor (v)mbo–studenten). En hoe daarmee om te gaan in de dagelijkse onderwijspraktijk? Dit onderzoek geeft hier handvatten voor.​ In het onderzoek is gewerkt met bestaande cases vanuit de deelnemende AOC's, waarin via actie-onderzoek een uitgebreide casusbeschrijving is gemaakt. Op de projectwebsite www.metderegio.nl/onderzoek is een tool te vinden voor taken en bekwaamheden. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen samen met regionale partners de rollen verkennen en verder invullen. Daarnaast wordt er een format voor een analyse beschikbaar gesteld.

Dashboard sectorakkoord VO 2019
Ministerie van OCW - 10 juli 2019 - Dit dashboard geeft per hoofddoel de doelstellingen weer die zijn afgesproken in het geactualiseerde sectorakkoord VO, vertaald in indicatoren met streefwaarden. Per doel wordt de voortgang van de geactualiseerde doelstellingen beschreven. Waar mogelijk wordt de voortgang ook in beeld gebracht en toegelicht aan de hand van realisatiecijfers op de indicatoren en andere relevante monitoringsgegevens. Op het gebied van professionele ontwikkeling blijkt dat het aantal plekken op opleidingsscholen zeer sterk is gegroeid. Ook het aandeel vmbo-docenten dat beschikt over kennis van de actuele beroepspraktijk en de opleidingsmogelijkheden hiervoor in het vervolgonderwijs is flink toegenomen. In het kader van de verbetercultuur blijkt dat vrijwel alle scholen in het vo werken met Vensters.

Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid
Onderwijsinspectie, Ministerie van OCW - 3 juni 2019 - Ten minste eenmaal per 4 jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. Scholen mogen zelf bepalen of zij werken met een eenvoudig en handzaam schoolplan, of juist met een uitgebreider plan. De medezeggenschapsraad moet instemmen met het schoolplan, het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid. OCW heeft samen met de inspectie in een beknopte handreiking op een rij gezet welke ruimte er is bij de opzet en de vormgeving van het schoolplan.

©SRVO