LEESTIP: Eindevaluatie van de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'In beeld: Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs'. En bekijk via het platform de artikelen 'Eindevaluatie van de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen' en '7strong claims about successful school leadership revisited'.

In beeld: Leerlingendaling in het voortgezet onderwijs
Achterhoek VO - 8 juli 2019 - De Achterhoek heeft te maken hebben met forse leerlingendaling. Dit onderzoek, in eerste instantie uitgevoerd voor de Achterhoek, toon de fietsafstanden naar school en de mate waarin het onderwijs op een acceptabele reisafstand is gehouden. Daarnaast toont het onderzoek het aantal jongeren in de leeftijd 0 tot 15 jaar. Het aantal jongeren geeft een beeld van de (voor een groot deel) nog te verwachten krimp. Aangezien de onderzoekers op basis van het geprepareerde basismateriaal voor de Achterhoek met een kleine moeite de resultaten voor heel Nederland konden tonen, is het landelijke beeld toegevoegd aan deze publicatie.


Eindevaluatie van de Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen
Kohnstamm Instituut  2019 - De leraren- en scholenbeurzen hebben gezorgd voor ontwikkeling van de school, door onder meer professionalisering op verschillende terreinen en verbeteren van het lesgeven. Een belangrijke rol daarin speelt de keuzevrijheid, die zorgt voor professionele ruimte: zelf kunnen kiezen kunnen wat voor het functioneren belangrijk is. De kwaliteitsverbetering krijgt vorm door professionalisering van leraren en directies, maar ook door samen leren en sparren van leraren. De lerarenbeurs motiveert en stimuleert om te (blijven) leren en professionaliseren en geeft erkenning aan de eigen verantwoordelijkheid. De mogelijkheid van een groepsbeurs lijkt bij te dragen aan het leren van en met elkaar en het vormen van een professionele leergemeenschap en het samen leren en doen werkt ook motiverend. Ook de scholenbeurs blijkt de samenwerking tussen professionals te intensiveren. De scholenbeurs wordt meer ingezet op een brede ontwikkeling, bijvoorbeeld het vormgeven van een nieuw concept of een nieuwe schoolorganisatie.


7strong claims about successful school leadership revisited
School leadership and Management - 9 mei 2019 - Dit artikel beschrijft wat we kunnen zeggen over effectieve en succesvolle schoolleiders op basis van wetenschappelijk onderzoek, aan de hand van zeven stellingen. Schoolleiderschap heeft een significant effect op het functioneren van de school en beïnvloedt daarmee indirect de kwaliteit van het onderwijs. Schoolleiderschap is essentieel bij het doen slagen van de ontwikkeling van de school. Wetenschappelijk onderzoek beschrijft vier domeinen van leiderschapsprakijken, waarop schoolleiders hun leiderschap zouden moeten richten: het geven van richting aan de onderwijsorganisatie, het stimuleren van de professionele ontwikkeling van anderen binnen de school, het zorgdragen voor een coherente organisatie en het leidinggeven aan het verbeteren van het onderwijsproces. Daarnaast is het bevorderen van kansengelijkheid een belangrijk doel.

©SRVO