LEESTIP: Monitor strategisch personeelsbeleid in het VO

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met de artikelen 'Monitor strategisch personeelsbeleid in het VO ' en 'TALIS 2018 Results teachers and school leaders as lifelong learners'. En bekijk via het platform het artikel 'Productiviteit van overheidsbeleid I: het Nederlandse onderwijs 1980-2012'.

Monitor strategisch personeelsbeleid in het VO
Universiteit Utrecht - 18 februari 2019 – Dit rapport is een nulmeting in het kader van het Sectorakkoord VO (2018) over de versterking van het strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. Hieruit blijkt dat het personeelsbeleid ruim voldoende tot goed afgestemd wordt op externe ontwikkelingen, onderwijskundige schooldoelen en opbrengsten voor medewerkers. Het personeelsbeleid biedt ook ruim voldoende ondersteuning aan de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders, behalve wat betreft de doorgroei naar een andere of hogere functie. Een aandachtspunt is de duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders, die onder druk staat. De meeste besturen rapporteren dat scholen beleidsmaatregelen hebben voor het omgaan met werkdruk/stress (74%), met ziekteverzuim (89%) en agressie en geweld (64%).


TALIS 2018 Results teachers and school leaders as lifelong learners
OESO - 19 juni 2019 - De werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders in het basis en voortgezet onderwijs staan centraal in de Teaching and Learning International Survey van de OESO. Aan Talis 2018 doen 49 landen en economieën mee. In Nederland blijkt 95% van de VO-leraren tevreden met de huidige baan en 84% van de VO-leraren zou hun school aanbevelen als een goede werkomgeving. Dit is hoger dan het OESO-gemiddelde. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat maar drie op de tien leraren vinden dat hun beroep genoeg maatschappelijke waardering krijgt. Uit het onderzoek blijkt verder dat het verkleinen van klassen de hoogste prioriteit heeft, en dat leraren zich op diverse terreinen onvoldoende voorbereid en begeleid voelen.


Productiviteit van overheidsbeleid I: het Nederlandse onderwijs 1980-2012
IPSE Studies - 1 juni 2019 - De afgelopen decennia zijn de kosten van het onderwijs flink gegroeid. De prestaties (het aantal leerlingen en de toegevoegde waarde per leerling) groeien echter niet mee. De productiviteit van het onderwijs neemt daardoor af, aldus IPSE Studies. De invloed van de overheid op deze ontwikkeling is in de laatste decennia aanzienlijk geweest, zowel in negatieve als in positieve zin. Het effectiefste instrument om de productiviteit te stimuleren is het budgettaire instrument. In de jaren tachtig blijkt ook het instrument van schaalvergroting erg effectief, maar heeft daarna in de meeste onderwijssectoren juist een averechtse uitwerking. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het eerste deel van de reeks Productiviteit van overheidsbeleid, waarin ingrijpende onderwijshervormingen centraal staan.