LEESTIP: Anders organiseren? Teamwork!

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'Anders organiseren? Teamwork!'. En bekijk via het platform de artikelen 'Van ambitie naar praktijk: Ontwikkeling strategisch personeelsbeleid in het VO' en 'Verkenning Schoolleiders'.

Anders organiseren? Teamwork!
Kohnstamm Instituut, CAOP - 2 juni 2019 - Scholen die het onderwijs succesvol anders organiseren wijzen op het belang van een goede visie, voldoende tijd voor het innovatieproces, draagvlak onder het personeel en personeelsleden die het innovatieproces mee willen helpen ontwikkelen. Dit blijkt uit een verkenning dat Voion liet uitvoeren naar het anders organiseren van het onderwijs en de impact op het personeel. De inzichten en voorbeelden kunnen scholen inspiratie bieden wat betreft organisatorische condities en consequenties voor leraren en personeelsbeleid.

Van ambitie naar praktijk: Ontwikkeling strategisch personeelsbeleid in het VO
Regioplan - 18 februari 2019 - Schoolleiders zouden expliciet bevraagd moeten worden op de concreet door hen ingezette activiteiten voor strategisch personeelsbeleid en voorbeelden van de uitwerking van hun visie, schrijft Regioplan. Op verzoek van het ministerie van OCW en de VO-raad hebben acht experts vanuit wetenschap en praktijk deelgenomen aan een expertmeeting om de kwantitatieve stand van zaken rond strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs te onderzoeken. Deze rapportage is een verslag van de voornaamste bevindingen, waarbij de voortgang wordt geschetst van: 1) externe ontwikkelingen; 2) onderwijskundige schooldoelen en de resultaten daarvan; 3) opbrengsten voor medewerkers; 4) duurzame inzetbaarheid; 5) kwaliteit van de implementatie van het personeelsbeleid. 
 
Verkenning Schoolleiders
Arbeidsmarktplatform PO – 28 april 2019 - Dit is een verkenning naar vraag en aanbod van schoolleiders in het primair onderwijs. Bijna de helft van de schoolleiders in de sector is 55 jaar of ouder, 30 procent is 60 jaar of ouder. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat zorgt voor een aanzienlijke vraag naar schoolleiders. De vraag wordt wel enigszins gedempt door de leerlingendaling in de sector en ontwikkelingen zoals schaalvergroting. Ook hebben functieveranderingen en veranderingen in de aanstellingsomvang invloed op de vraag naar schoolleiders. Op basis van een enquête onder leraren lijkt het schoolleiderschap door een kleine groep leraren geambieerd te worden. Het grootste deel blijft liever in hun huidige functie werken.