LEESTIP: De opbrengsten van internationale mobiliteit voor de professionele ontwikkeling van onderwijsmedewerkers

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'De opbrengsten van internationale mobiliteit voor de professionele ontwikkeling van onderwijsmedewerkers'. En bekijk via het platform de artikelen 'Enquête vijf jaar passend onderwijs' en 'Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs'.

De opbrengsten van internationale mobiliteit voor de professionele ontwikkeling van onderwijsmedewerkers
Kohnstamm Instituut - 29 mei 2019 - Wat weten we van de opbrengsten van internationale mobiliteit voor de professionele ontwikkeling van onderwijsmedewerkers? Deze vraag stond centraal in dit literatuuronderzoek. Het onderzoek laat onder meer zien dat de ontwikkeling van interculturele competenties bij onderwijsmedewerkers het hoogst scoort, naast het opdoen van nieuwe professionele competenties (bijvoorbeeld in aanraking komen met nieuwe leermethodes en aanpakken). Er zijn relatief weinig betrouwbare gegevens beschikbaar die de impact op de langere termijn kunnen aantonen. Een van de adviezen is zodoende om vragenlijsten (o.a. de participant reports) beter op elkaar af te stemmen, en om kleinschalig kwalitatief onderzoek te doen in de vorm van meerjarige case study’s op instellingsniveau. 
 
Enquête vijf jaar passend onderwijs
Algemene Onderwijsbond (AOb) -  De zorgvraag is sinds de invoering van passend onderwijs complexer geworden. Veel leraren kunnen passend onderwijs niet aan, schrijft de AOb. In de aanloop naar de eindevaluatie passend onderwijs inventariseerde de AOb hoe er na ruim vier jaar tegen passend onderwijs wordt aangekeken. Uit de enquête (op basis van 5.082 reacties) blijkt dat in elke po en vo-klas gemiddeld meer dan drie leerlingen zitten die geen extra ondersteuning ontvangen, maar dat wel nodig hebben. Leraren hebben gemiddeld 24 leerlingen in de klas, waarvan ruim 1 op de 5 extra ondersteuning krijgt. Circa 65 procent van de respondenten geeft aan dat zij leerlingen in de klas/op school hebben die baat hebben bij (voortgezet) speciaal onderwijs, maar waarbij het niet lukt om ze hiervoor te plaatsen. Leraren hebben vooral moeite met het geven van onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking.

Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs
DUO Onderwijs Onderzoek, Didactief - 18 juni 2019 - Het is de laatste jaren moeilijker geworden om ouders te werven voor activiteiten op school. Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat er soms activiteiten niet doorgaan, omdat er te weinig ouders zijn die willen helpen. Eén op de drie meldt dat daar altijd wel genoeg ouders voor te vinden zijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat  het moeilijker is geworden om ouders te interesseren voor de ouderraad. Dat geldt ook voor de medezeggenschapsraad. Ouders zijn zich volgens ruim de helft van de leerkrachten wel intensiever gaan bezighouden met de prestaties van hun kinderen op school. Driekwart is het ermee eens dat ouders zich steeds meer opstellen als ‘consument’ die recht heeft op bepaalde prestaties van de school.