LEESTIP: Format werkplan Samen werken aan werkdruk

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'Format werkplan Samen werken aan werkdruk'. En bekijk via het platform de artikelen 'Convenant 'Scholen voor po & vo en sponsoring' en 'Handboek Burgerschapsonderwijs'.

Format werkplan Samen werken aan werkdruk
APPO – 30 mei 2019 - Het format werkplan helpt om effectief aan de slag te gaan met de aanpak van werkdruk in het funderend onderwijs. Het format biedt een structuur om duidelijke doelstellingen en acties te formuleren en de gewenste resultaten in kaart te brengen. In het format kunnen de werkdrukthema’s van de school worden benoemd, bijvoorbeeld gebaseerd op de 7 domeinen uit de werkdrukscan: leerlingen, taken, persoonseigenschappen, collega’s, leidinggevenden, school/cultuur en privé. Bij elk thema kan het te bereiken doel worden beschreven, wat het gewenste resultaat is, welke activiteiten dat vraagt, wie die activiteiten uitvoert, wanneer het klaar moet zijn en hoe en wanneer geëvalueerd wordt. Uitgangspunt is dat de school een projectgroep heeft om de werkdruk te verminderen.

Convenant 'Scholen voor po & vo en sponsoring'
Ministerie van OCW, PO-Raad, VO-Raad, AVS, AOb – 27 mei 2019 - Er is sprake van samenwerking tussen scholen en bedrijven die ten goede komt aan het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Samen met andere partijen in het onderwijsveld hebben het ministerie van OCW en de bonden een convenant afgesloten over sponsoring in het po en vo. Er is afgesproken dat er geen vormen van sponsoring mogen ontstaan die een negatief effect hebben op de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van leerlingen. Ook is besloten dat bevoegde gezagsorganen van scholen op een zorgvuldige en voor alle betrokkenen transparante wijze met sponsoring zullen omgaan.

Handboek Burgerschapsonderwijs
ProDemos, Universiteit van Amsterdam - 29 mei 2019 - Met de op handen zijnde wet ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht’ en de bouwstenen opgeleverd door Curriculum.nu wordt de opdracht aan scholen rond burgerschap steeds duidelijker en urgenter. Aan de hand van tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek wil dit handboek scholen ondersteunen bij het zelf invulling geven aan burgerschapsvorming. Het handboek is geschreven door Bram Eidhof, oprichter van Schoolstrijd en Assistent Professor Burgerschapsonderwijs. Het wordt uitgegeven door ProDemos, waarmee de VO-raad voor het thema burgerschap een samenwerking is aangegaan.