LEESTIP: Assistance or resistance? How co-workers experience and address teacher underperformance

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'Assistance or resistance? How co-workers experience and address teacher underperformance'. En bekijk via het platform de artikelen 'Individuele ontwikkelbudgetten in cao's in 2017' en 'Schoolbeleid voor smartphones'.

Assistance or resistance? How co-workers experience and address teacher underperformance
Universiteit Antwerpen – 7 mei 2019 - Uit promotieonderzoek van Loth Van Den Ouwenhanderaren blijkt dat leraren in Vlaanderen zich niet bepaald geroepen voelen om kritische feedback te geven aan collega’s in hun team. Hoewel leerkrachten de onderwijskwaliteit in hun school zeer belangrijk vinden, blijkt dat bijna 80% van de leraren zich niet geroepen voelen om onderpresteerders te confronteren of te ondersteunen, omdat ze menen dat het eerder ongepast is om als collega te reageren, of omdat ze denken dat hun reactie toch geen effect zou hebben. Er zijn een aantal zaken die scholen kunnen doen om reacties van collega’s te bevorderen. Zo zorgt meer intense samenwerking en dialoog tussen leraren en meer ‘samen lesgeven’ ervoor dat collega’s sneller gaan reageren. Bovendien is het belangrijk dat directies communiceren over het onderpresteren, dat ze benaderbaar zijn en een duidelijke visie uitdragen over wat zij van collega’s verwachten. 
 
Individuele ontwikkelbudgetten in cao's in 2017
Ministerie van SZW - 17 mei 2019 - Dit rapport biedt een overzicht van afspraken over individuele ontwikkelbudgetten in cao’s en jaarverslagen van O&O-fondsen. Van werknemers die onder een cao vallen heeft ruim een kwart (24%) in de cao een afspraak over een individueel ontwikkelbudget. Het gemiddelde budget is €530,-. Het gemiddelde budget ligt in 2017 iets lager dan in 2012. In de cao voor het VO staat “Een leraar heeft per schooljaar recht op €600 voor deskundigheids- en professionaliseringsactiviteiten. Hij kan dit gebruiken voor alle vormen van deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Het budget kan ook aangewend worden voor activiteiten in het kader van het lerarenregister.” Uniek aan het VO is dat voor een bepaalde groep werknemers een alternatieve afspraak geldt: de functiecategorie OOP heeft per schooljaar recht op €500.
 
Schoolbeleid voor smartphones
Kennisnet, VO-Raad - 14 mei 2019 - Smartphones in de klas, verbieden of toestaan? Het antwoord blijkt niet zo makkelijk gegeven. In Frankrijk is er inmiddels een landelijk verbod op telefoons in de klas. Terwijl in Nederland elke leerkracht deze uitdaging elke dag aan gaat, is er vooral nog veel discussie over hoe we het best kunnen omgaan met mobieltjes op school. Scholen zijn niet geholpen met een eenzijdig antwoord, het gaat juist om het maken en volgen van integraal beleid dat past bij de school, schrijven de auteurs. Bovendien is het belangrijk om in te zetten op zelfregulering van leerlingen als het gaat om het gebruik van hun smartphone.

Huisacademies in beeld
©SRVO