LEESTIP: De Januskop van de Onderwijsarbeidsmarkt

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met de artikelen 'De Januskop van de Onderwijsarbeidsmarkt' en 'Employment Outlook 2019'. En bekijk via het platform de artikel 'Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?'.

De Januskop van de Onderwijsarbeidsmarkt
VO-Raad, CAOP - 25 april 2019 - De arbeidsmarkt in het onderwijs kent sterke en zwakke punten om nieuw personeel aan te trekken en zittend personeel te behouden. In dit artikel wordt een SWOT-analyse beschreven van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Deze sectoren hebben hun onderlinge verschillen maar ook hun overeenkomsten. Zo is baanzekerheid, baantevredenheid en het gevoel zinvol werk te verrichten een belangrijke kracht van het onderwijs, dit zou meer voor het voetlicht kunnen worden gebracht. Terwijl werkdruk, salaris en loopbaankansen een zwakke kant zijn van de onderwijsarbeidsmarkt. Deze analyse biedt schoolbesturen aanknopingspunten om aantrekkelijk te blijven voor bestaand personeel en tips voor het werven van nieuw personeel.


Employment Outlook 2019
OESO – 25 april 2019 - Wat zijn de grote trends, beleidsveranderingen en vooruitzichten op de arbeidsmarkt in de ontwikkelde landen? Dit jaarlijk terugkerend rapport presenteert de nieuwste cijfers over veranderingen in baanzekerheid, werkgelegenheid en honorering van banen. Het bespreekt de beleidsimplicaties van nieuwe technologie, globalisering en vergrijzing voor de arbeidsmarkten. Het rapport bespreekt ook hoe regulering van de arbeidsmarkt kan worden gebruikt om baan- en werkzekerheid te vergroten en de onderhandelingsmacht tussen werkgevers en werknemers weer in evenwicht te brengen. Ook beschrijft het rapport hoe sociale dialoog kan worden ingezet om nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken, door te kijken naar de rol van de overheid, sociale partners en nieuwe vormen van collectieve organisatie.

Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?
Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) - 1 april 2019 - Er wordt in alle sectoren steeds meer regionaal samengewerkt, ook in het onderwijs. Wat kunnen we zoal van elkaar leren? Deze essaybundel bevat een reeks essays van auteurs uit verschillende disciplines, waardoor een heel scala aan invalshoeken aan bod komt. In de inleiding worden de belangrijkste inzichten samengevat en met elkaar verbonden. Een van de kernvragen die in deze bundel aan de orde komen is hoe regionale opgaven het beste kunnen worden bekostigd. Zijn de bestaande financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden wel voldoende toegerust op regionale opgaven? En zo ja, hoe kan het beschikbare instrumentarium dan het beste worden ingezet?

Enquete Panteia