LEESTIP: Hoe kan het leiderschap van leraren in scholen versterkt worden?

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Vergroot je kennis met het artikel 'Teacher leadership. Hoe kan het leiderschap van leraren in scholen versterkt worden?' En bekijk via het platform het artikel 'Onderwijsstromen en gelijke kansen in Den Haag' en 'Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems.'

Teacher leadership. Hoe kan het leiderschap van leraren in scholen versterkt worden?
Hogeschool van Amsterdam (HvA), Hogeschool Utrecht (HU) - 26 januari 2019 - Teacher leadership (TL) heeft het afgelopen decennium de belangstelling gewekt van het onderwijsveld. De verwachting is dat wanneer leraren leiderschap kunnen nemen, dit een positief effect heeft op hun werkmotivatie, professionele ontwikkeling en onderwijsverbetering. Het centrale vraagstuk in deze overzichtsstudie is: hoe kunnen we TL mogelijk maken en ondersteunen? Zo gaat het onderzoek onder andere in op de rol van het formele leiderschap in de school, mentale modellen over leiderschap, noodzakelijke individuele bekwaamheden van leraren en de mate van samenwerking in de school. Het onderzoek van lector Marco Snoek (HvA) concludeert dat er in literatuur, praktijk en ondersteuning vooral aandacht is voor individuele en formele vormen van (role based) TL, wat past bij huidige hiërarchische leiderschapsparadigma’s.

Onderwijsstromen en gelijke kansen in Den Haag
SEO Economisch Onderzoek - 15 januari 2019 - De aandacht voor gelijke kansen in het onderwijs is de afgelopen jaren gegroeid, ook in de gemeente Den Haag. Om het gemeentelijk beleid optimaal vorm te geven is SEO gevraagd om een gedetailleerd beeld te geven van de onderwijsstromen in de gemeente. De overgang tussen het primair en het voortgezet onderwijs neemt daarin een prominente rol in, maar ook andere overgangen worden in beeld gebracht. In Den Haag wordt in het voortgezet onderwijs vaker gestapeld dan landelijk en andere G4-steden, vooral van havo naar vwo. Het zijn wel met name de kinderen van hoogopgeleide ouders die diploma’s stapelen. De verschillen tussen leerlingen met laag- en hoogopgeleide ouders in de doorstroom van het voortgezet onderwijs naar een passend vervolgniveau zijn in Den Haag betrekkelijk groot. 
 
Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems
OESO - 13 februari 2019 - Werknemers in de OECD-landen worden onvoldoende voorbereid op komende veranderingen in hun werk. Nieuwe technologieën, globalisering en vergrijzing hebben grote impact op de arbeidsmarkt. Banen zullen veranderen (1/3) en zelfs verdwijnen (1/7). Hoewel overal de noodzaak van leven lang ontwikkelen wel wordt erkend, wordt in de praktijk nog te weinig gedaan aan het toekomstbestendig maken van systemen voor volwasseneneducatie. Landen moeten hun volwassenonderwijs met spoed opschalen, waarschuwt de OECD. Momenteel nemen (gemiddeld) 2/5 volwassenen deel aan scholing. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt volgt 1/5 een opleiding of cursus, van de hoogopgeleiden is dat 3/5. Groepen die achterblijven zijn vooral ouderen, laagbetaalde en tijdelijke werknemers en werklozen. In Nederland volgt ongeveer de helft van alle werkenden enige vorm van scholing. Lof is er ook vanuit de OECD: in Nederland zijn de toegankelijkheid en impact van het volwassenonderwijs groot.

Teacher leadership