LEESTIP: Arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel

SRVO heeft drie nieuwe publicaties online gezet. Ingeschreven schoolleiders kunnen via de Publicatiemonitor publicaties over de zeven thema’s uit de kennisbasis raadplegen. Deze maand is er speciale aandacht voor het onderwijs als arbeidsmarkt en de rol van de schoolleider hierin. Vergroot je kennis over dit thema met de volgende artikelen: ‘De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po vo en mbo 2018 - 2028', 'IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo' en 'Trends shaping education 2019'.
 

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po vo en mbo 2018 - 2028
CentERdata - In het voortgezet onderwijs dalen de leerlingenaantallen al sinds 2012 en de verwachting is dat deze daling nog een tijd zal doorzetten. De voorspelde onvervulde vraag naar leraren en schoolleiders in het vo neemt toe, met toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De ramingen laten zien dat de tekorten aan leraren geconcentreerd zullen zijn bij bepaalde vakken. In 2023 is sprake van een percentage onvervulde vraag hoger dan 5% bij de vakken Duits, Frans, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Klassieke Talen, in de jaren na 2023 geldt dit ook voor Wiskunde.

IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo
CentERdata - Het percentage onbevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs is in peiljaar 2017 met 0,5 procentpunt gedaald naar 4,3 procent. Uit dit jaarlijkse onderzoek naar bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs blijkt dat de sector goed op weg is om het percentage onbevoegde lessen terug te dringen. De stijging van het aandeel bevoegd gegeven lessen lijkt echter wel geleidelijk af te vlakken.

Trends shaping education 2019
OESO – Deze jaarlijkse publicatie verkent de belangrijkste economische, politieke, sociale en technologische trends die van invloed zijn op de toekomst van het onderwijs, van de vroege kinderopvang tot levenslang leren. Het heeft tot doel het strategisch denken over onderwijs te stimuleren en reflectie over de uitdagingen waarmee het onderwijs wordt geconfronteerd te entameren, maar ook omgekeerd om het onderwijs in staat te stellen deze trends te beïnvloeden of er op te anticiperen.